Tổng đài Panasonic KX-NS300 06 trung kế-44 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300 06 trung kế-44 máy nhánh: 01 Khung chính NS300, 01 Khung phụ NS320, 01 card 8 máy lẻ, 01 card kết nối khung chính khung phụ.

Call: 024.320.28299