Thiết bị chuyển đổi 8 FXO Grandstream GXW4108

Thiết bị Gateway ATA Grandstream GXW4108, chuyển đổi 8 FXO ra VOIP Trunk, WAN, LAN

Call: 024.320.28299