Yeastar TE100 thiết bị giao tiếp 1 luồng E1-ISDN

Yeastar TE100 là thiết bị gateway giao tiếp luồng E1, hỗ trợ 30 kênh đồng thời, báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk, chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI, kết nối mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix.

Call: 024.320.28299