UC2000-VE-8G-B thiết bị cắm 8 SIM 2G GSM Dinstar

Gateway Dinstar  UC2000-VE-8G-B, cắm 8 SIM 2 G GSM đồng thời, kết nối tổng đài ip làm trung kế SIP Trunking

Call: 024.320.28299