Thiết bị gateway chuyển đổi 16 FXO Synway SMG1016

Bộ chuyển đổi gateway 16 FXO Synway SMG1016, kết nối tổng đài ip

Call: 024.320.28299