Thiết bị cân bằng tải Router Mikrotik RBD52G

Bộ cân bằng tải Router mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC, 5 LAN gigabit, gộp băng thông wan, VPN, 40 users đồng thời

Call: 024.320.28299