Thiết bị cân bằng tải Router Mikrotik RB760iGS

Thiêt bị cân bằng tài Router mikrotik RB760iGS, CPU Dual Core 880MHz, 256MB RAM, 1 cổng SFP, 5 Gigabit, 70-90 users đồng thời

Call: 024.320.28299