Thiết bị cân bằng tải router Mikrotik RB750Gr3

Thiết bị Router mikrotik RB750Gr3, Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, 5 Gigabit Wan/LAN ports, 70-90 users đồng thời

Call: 024.320.28299