Thiết bị cân bằng tải Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1

Bộ cân bằng tải Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1+, 7 LAN Gigabit, 1000 users đồng thời

Call: 024.320.28299